Testmanagement

Testhantering innefattar en rad aktiviteter och ansvarsområden för att planera, organisera, styra och övervaka hela testprocessen.

Här är några av huvudkomponenterna i testhantering:

 • Teststrategi:
  Teststrategin definierar tillvägagångssättet och målen för att genomföra tester. Den bestämmer vilka testtyper som ska tillämpas, vilka testmiljöer som behövs och hur testaktiviteterna prioriteras.
 • Testplanering:
  Testplanering innebär att fastställa mål, omfattning, resurser, tidplan och risker för testaktiviteterna. Det inkluderar att identifiera testartefakter, skapa testplaner, definiera testmål och fastställa testtäckningskriterier.
 • Testdesign:
  Vid testdesign skapas testfall som täcker testmålen. Detta innebär att identifiera testförhållanden, definiera testdata och skapa testskript. Testdesignen bestämmer hur funktionaliteten i systemet ska testas.
 • Testutförande:
  Testutförande innebär att genomföra planerade testaktiviteter enligt testplanen. Testfall körs, testdata används och testresultat registreras. Fel identifieras och rapporteras till utvecklingsteamet.
 • Testövervakning och kontroll:
  Under testutförandet övervakar och kontrollerar testhanteringen framsteg i testaktiviteterna. Metriker samlas in för att följa testframsteg och verifiera testtäckning. Justeringar görs vid behov för att säkerställa att testmålen uppnås.
 • Testmiljö och resurser:
  Testhanteringen ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga testmiljöer, inklusive hårdvara, programvara och nätverksinfrastruktur. Den ser till att testresurser som testverktyg, testdata och testinfrastruktur är tillgängliga och redo att användas.
 • Felhantering:
  Testhanteringen är ansvarig för att hantera och spåra fel under testprocessen. Den samordnar kommunikationen mellan testare och utvecklare för att analysera, dokumentera och åtgärda fel.
 • Rapportering av tester:
  Testhanteringen genererar rapporter om testframsteg, testresultat, testtäckning och upptäckta fel. Dessa rapporter används för att bedöma kvaliteten på det testade systemet och informera intressenter om status för testaktiviteterna.
 • Avslut av tester:
  Testhanteringen är ansvarig för att avsluta testaktiviteterna. Detta inkluderar utvärdering av testresultat, skapande av en avslutningsrapport och sammanfattning av de samlade erfarenheterna och insikterna från testprocessen.

Testhantering spelar en avgörande roll för att säkerställa att tester genomförs effektivt, effektivt och i linje med projektets mål och krav. Det hjälper till